گل گیسو

درباره من


۱۳۸٩/٥/٢۳
Tohid ... نظرات() 

 

Tohid
In the Name of Allah
The Merciful Beneficent

Say O, Messenger!:Allah is the one And The Only Creator
Allah is the Absolute Independent, Free from all attachments
Neither He has a son nor a daughter

Nor He is born of any other being

And there is no equal, no match and no Mate for Allah, the Almighty

*******************************************************

امروز سر کلاس زبان اتفاقی افتاد بس عجیب و کمی ترسناک برای منتعجب...ابتدا استاد گیر داده بودند به اینکه پاسخ های اشتباه ما در سر کلاس به دلیل روزه است و با تمسخر این را از فایده روزه می دانستندمتفکر...همه خندیدند...بعد جناب گیر دادند به چادرتعجب...بله چادر...و توضیح فرمودند که چادر مسافرتی در انگلیسی tent می شود ولی چادر خانم ها همون chador  است و اضافه کردند نام دیگرش هم خرافات استخنثی...کلهم زده بودند به سیم آخر...و دوباره خنده
امروز برعکس بقیه روزها که رفتنی، بیرون از کلاس چادر به سر می کردم همون از جام بلند شده سرم کردم...جناب هم نگاه عاقل اندر سفیهی نثار کردندیول...هرچند که سفیه خود گوش درازشون هستند.