پارتی به نقل از گل گیسو نیوز

در مکتب خانه نشسته بودیم و با دگر بچه ها بر سر و کول هم می پریدیم که همی حکیم باشی داخل بشد و بنشست و از هریک مسائله ای بپرسید.به وقت من افروخته بگفت که هان ای گل گیسو بگو ببینم پارتی یعنی چه.ما هم دست و پای گم بکردیم و گلویی صاف کرده و بگفتیم که ای حکیم بزرگ پارتی همان دخیل بیگانه مهمانی ست.
حکیم دگر بار بیافروخت و چند چوبکی بر کف دستمان بزد و همی امر بفرمود به تحقیق.
در همین امر به فرهنگسرای ... رفته و به قسمت مسئول کارهای کامپیوتری برفتم ، که علی هذا مونثی بود پر ناز و سیمایی داشت بس شبیه به مدیر فرهنگسرا. از ایشان همی بخواستم که CD از عکس نمای فرهنگسرا برایمان برایتند که نیاز است.ایشان هم با تمام جاه و جلالشان که پر بیراه هم نبود ، CD را در دستگاه بگذاشته و عکس ها را همی در درایو CD کپی کردند و بی کوبیدن دکمه write these files to CD، سی دی را در بیاورده و تحویل ما بدادند.
همی بخواستم برایشان شرح دهم چگونگی رایت را، که ناگاه یاد اصل تحقیق بیافتادم و هم ان معنی پارتی به یکباره به مخیله ام برفت ودر نیامد تا به حال.خدا پدر بیامرزی نثار حکیم باشی بکردم و برفتم. 

/ 4 نظر / 19 بازدید
سمیرا

سلام به تو و وبلاگ خوشگلت اگه دوس داشتی پیش منم بیا

عبید سروری

ببخشید متوجه نشدم. یعنی شما یک فروند سی دی خام از اون خانوم تحویل گرفتید؟